ข้อกำหนดการใช้งาน

เมื่อใช้เว็บไซต์ของบางกอก ฟู้ด ซิสเต็ม จำกัด

ก่อนการใช้เว็บไซต์ของบางกอก ฟู้ด ซิสเต็ม จำกัด (ในที่นี้เรียกว่า บริษัท) บริษัทขอให้ท่านอ่านและยอมรับกับข้อกำหนดการใช้งานดังต่อไปนี้หากท่านไม่ตกลงยอมรับข้อกำหนดการใช้งานขอให้ท่านระงับการใช้งานเว็บไซต์ของเราการเข้าใช้งานเว็บไซต์จะถือว่าท่านได้ตกลงยอมรับข้อกำหนดการใช้งานด้านล่างนี้ มีหลายกรณีที่อาจมีข้อกำหนดเพิ่มเติมในหน้าอื่นๆ ของเว็บไซต์ และขอให้ท่านอ่านและตกลงยอมรับก่อนใช้งานเว็บไซต์

1. เกี่ยวกับลิขสิทธิ์

ลิขสิทธิ์ของเนื้อหาของเว็บไซต์นี้ (ข้อมูล กราฟิก โลโก้ ปุ่ม ไอคอน ภาพ ฯลฯ ) เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทหรือผู้ให้บริการเนื้อหาแต่เพียงผู้เดียวการใช้เว็บไซต์นี้จะถูกจำกัดตามขอบเขตที่ได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ เช่น การใช้งานส่วนบุคคลโปรดอย่าใช้เนื้อหาหรือหน้าหลักอื่นๆ สำหรับสื่อสิ่งพิมพ์ นอกจากนี้โปรดทราบว่าการส่งต่อภาพหรือวิดีโอของดาราหรือบุคคลต่างเป็นสิ่งที่ไม่ได้รับอนุญาต

2. เกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า

เครื่องหมายการค้า (เครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการ) ที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทหรือผู้ถือสิทธิที่ได้มอบกรรมสิทธิ์ให้บริษัทใช้เครื่องหมายการค้า โปรดอย่าใช้เครื่องหมายการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ทรงกรรมสิทธิ์

3. การระงับชั่วคราวของการจัดหน้าแรกของเว็บไซต์

หากบริษัทลงความเห็นว่าจำเป็นต้องระงับการใช้งานเว็บไซต์ชั่วคราวเนื่องจากการบำรุงรักษาระบบเซิร์ฟเวอร์ หรือปัญหาอื่น ไฟไหม้ ไฟดับ แผ่นดินไหวหรือภัยพิบัติอื่นๆ หรือเหตุผลด้านเทคนิคหรือการปฏิบัติการอื่นๆบริษัทอาจดำเนินการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากงานระงับการใช้งานเว็บไซต์ดังกล่าว

4. การเปลี่ยนแปลงหน้าหลักและการหยุดการใช้งานหน้าหลัก

บริษัทอาจทำการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของเว็บไซต์ เปลี่ยนแปลงที่อยู่ (URL) ของแต่ละหน้าหรือหยุดให้บริการเว็บไซต์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

5. ข้อปฏิเสธความรับผิดชอบ

บริษัทมีการจัดการเนื้อหาในเว็บไซต์เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม มีความเป็นไปได้ที่ข้อมูลที่จะลงในเว็บไซต์นั้นมีเนื้อหาด้านเทคนิคหรือลำดับเหตุการณ์ที่ไม่ถูกต้องหรือความผิดพลาดด้านอักษร บริษัทจะไม่รับประกันความสมบูรณ์ ความถูกต้อง ลำดับเหตุการณ์ ประโยชน์หรือความเหมาะสมสำหรับจุดประสงค์เฉพาะของข้อมูล โปรแกรมและบริการที่ให้ไว้ในเว็บไซต์และเว็บไซต์อื่นๆ ของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ เนื่องจากปัญหาด้านซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ ปัญหาระหว่างผู้ใช้งานหรือระหว่างผู้ใช้งานและบุคคลที่สาม หรือปัญหาอื่นใดซึ่งเป็นผลจากการใช้งานเว็บไซต์

6. การจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

สำหรับรายละเอียดการจัดการของบางกอก ฟู้ด ซิสเต็ม ต่อข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า โปรดดูในนโยบายความเป็นส่วนบุคคลของบริษัท

7. เว็บไซต์ที่เชื่อมโยง

โดยทั่วไป ไม่มีการจำกัดการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของบริษัท โปรดทราบว่าที่อยู่
ของแต่ละหน้าบนเว็บไซต์อาจมีการเปลี่ยนแปลง อย่างไรก็ตาม บริษัทขอปฏิเสธการเชื่อมโยงจากเว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลใส่ร้ายหรือทำให้เข้าใจผิดหรือเว็บไซต์ที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรม เนื้อหาของบุคคลที่สามที่ไม่ใช่ของบางกอก ฟู้ด ซิสเต็ม ซึ่งได้เชื่อมโยงไปยังหรือจากเว็บไซต์ของบริษัท (ในที่นี้เรียกว่า เว็บไซต์เชื่อมโยง) จะอยู่การจัดการและความรับผิดชอบของเว็บไซต์เชื่อมโยง เมื่อใช้เว็บไซต์เชื่อมโยงดังกล่าวกรุณาปฏิบัติตามข้อกำหนดการใช้งานและข้อกำหนดอื่นๆ บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของเว็บไซต์เชื่อมโยงอื่นๆ หรือความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งานเว็บไซต์เชื่อมโยงดังกล่าว

8. อีเมล

บริษัทอาจตอบคำถามที่ได้รับจากลูกค้าผ่านทางอีเมลโดยตรงโดยการส่งอีเมลกลับไปยังลูกค้าแต่ละราย บริษัทอาจตอบคำถามโดยการโทรกลับไปหรือส่งจดหมายไปยังลูกค้า ทั้งนี้ เงื่อนไขการตอบคำถามจะขึ้นอยู่กับเนื้อหาของคำถาม การตอบคำถามดังกล่าวอาจต้องใช้เวลาและอาจมีกรณีที่บริษัทไม่สามารถตอบคำถามได้ เมื่อทำการติดต่อบริษัททางอีเมล กรุณาใส่ที่อยู่อีเมลของท่านให้ถูกต้อง หากอีเมลที่ท่านให้มาไม่ถูกต้อง บริษัทจะไม่สามารถตอบคำถามกลับไปยังท่านได้บริษัทถือลิขสิทธิ์ของเนื้อหาในการตอบคำถามผ่านอีเมลจากบริษัท และห้ามคัดลอกเนื้อหาโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท

9. แนวคิดและความคิดเห็นของลูกค้า

บริษัทเชื่อว่าความเห็นและข้อเสนอแนะจากลูกค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการถือเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า ทั้งนี้ โดยหลักการแล้ว บริษัทไม่สามารถทำการให้เงินเป็นการตอบแทนลูกค้าได้

10. การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดการใช้งาน

โปรดทราบว่าบริษัทอาจทำการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดการใช้งานตามความจำเป็น ด้วยเหตุนี้ บริษัทขอให้ลูกค้าตรวจสอบข้อกำหนดการใช้งานเป็นประจำ

11. กฎหมายที่ใช้บังคับ

ข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์นี้อยู่ใต้การควบคุมและตีความตามกฏหมายไทยและหากกรณีที่มีข้อพิพาทเกิดขึ้นให้เขตอำนาจศาลประเทศไทยมีอำนาจตัดสินคดี

Go to top